Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

Th?i Gian - ??ng H?

H N?i ( Vi?t Nam )
          
Beijing ( Trung Qu?c )

Washington DC ( M? )
Moscow ( Nga )

Tokyo ( Nh?t )

S?n ph?m n?i b?t

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Gi?i thi?u

Cng ty TNHH ?i?n T? Th??i ?a?i la? ??n vi? chuyn nh?p kh?u ,sa?n xu?t, l?p rp v kinh doanh ca?c m??t ha?ng ?i?n t? nh? : m thanh , nh sng , camera quan st thi?t b? bo chy ch?ng tr?m ... m?t hng ch? l?c c?a Th?i ??i l s?n xu?t dng loa mang th??ng hi?u LTD . Cung c?p s?n ph?m cho cc c?a hng , ??i l , trung tm siu th? ?i?n my , qun caf , karaoke , tr??ng h?c ...
??c thm...
   

Linh Ki?n ?i?n T? ( M?i )

D?ch v?

Th?c hi?n cc d?ch v? b?o tr

Qu Khch s? hon ton yn tm khi s? d?ng cc d?ch v? b?o tr c?a Th?i ??i nh?: b?o tr h? th?ng bo chy ch?ng tr?m, h? th?ng camera, h? th?ng m thanh thng bo, m thanh h?i tr??ng, m thanh h?i...
Đọc thêm...

Cho thu thi?t b? m thanh, nh sng

Th?i ??i nh?n cho thu cc thi?t b? m thanh, nh sng ph?c v? cho cc ch??ng trnh ca nh?c, gameshow, event c?a cc Cng ty, khch hng v?i ch?t l??ng v chi ph c?nh tranh.
Đọc thêm...

S?n xu?t khung treo cc lo?i.

Trn 1.000.000 s?n ph?m khung treo, k? my ???c xu?t x??ng trong h?n 10 n?m qua, Th?i ??i ???c xem l ??n v? duy nh?t bn cc m?t hng khung treo ch?y nh?t t?i Tp.HCM. Qu Khch ch? c?n lin l?c...
Đọc thêm...

S?n xu?t, l?p rp cc m?t hng loa, linh ki?n ?i?n t?

V?i ??i ng? k? s?, k? thu?t vin c tay ngh?, Th?i ??i ? s?n xu?t, l?p rp cc s?n ph?m loa mang nhn hi?u LTD v AudioDome. S?n ph?m ???c s?n xu?t trn dy chuy?n khp kn, nn m?i s?n ph?m xu?t...
Đọc thêm...

T? v?n, Thi?t k?, Thi cng cc h?ng m?c m thanh

V?i ?u th? h?n 10 n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c m thanh, ??c bi?t l m?t trong nh?ng ??n v? ??u tin s? d?ng cc ch??ng trnh, ph?n m?m chuyn d?ng ?? thi?t k?, ?o ??c t?n su?t m thanh dng trong...
Đọc thêm...