Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

Hnh ?nh cng ty

hinh1_lon

hinh2lon

Cng ty TNHH ?i?n T? Th??i ?a?i la? ??n vi? chuyn nh?p kh?u ,sa?n xu?t, l?p rp v kinh doanh ca?c m??t ha?ng ?i?n t? nh? : m thanh , nh sng , camera quan st thi?t b? bo chy ch?ng tr?m ... m?t hng ch? l?c c?a Th?i ??i l s?n xu?t dng loa mang th??ng hi?u LTD . Cung c?p s?n ph?m cho cc c?a hng , ??i l , trung tm siu th? ?i?n my , qun caf , karaoke , tr??ng h?c ... Ngoi ra cn cung c?p cho cc ??i tc loa r?i t? 1 inch ??n 18 inch v cc nguyn ph? li?u trong ngnh loa .

Hi?n nay, v??i h? th?ng ma?ng l???i phn ph?i sa?n ph?m r?ng kh??p ca? n???c, Th??i ?a?i ?a? ta?o ????c ch? ???ng trn thi? tr???ng, ????c ca?c doanh nghi?p, ??i ta?c, c??a ha?ng, ng???i tiu du?ng l??a cho?n vi? nh??ng tiu chu?n ?a? ????c Th??i ?a?i cam k?t trong su?t h?n 10 n?m qua: ch?t l???ng ?n ?i?nh, m?u ma? phong phu?, ?a da?ng, sang tro?ng, gia? ca? phu? h??p v??i tu?i ti?n cu?a ng???i tiu du?ng Vi?t Nam.

Thm va?o ?o?, Th??i ?a?i ?a? pha?t tri?n chi?nh sa?ch ba?o ha?nh, ba?o tri? cho t?t ca? ca?c sa?n ph?m LTD va? AudioDome. Kha?ch ha?ng se? khng cn cht ???n ?o na?o khi l??a cho?n sa?n ph?m mang nha?n hi?u LTD va? AudioDome cu?a Th??i ?a?i.

Ngoa?i ra, Th??i ?a?i co?n ????c Quy? Kha?ch ha?ng bi?t ??n qua ca?c li?nh v??c hoa?t ??ng kha?c nh?: a?nh sa?ng, h? th?ng camera quan sa?t t?? xa, h? th?ng ba?o tr?m, ba?o cha?y, ca?c loa?i khung treo tivi, LCD, projector, treo loa va? ca?c loa?i linh ki?n ?i?n t??.

V??i tiu chi? lun ?a?m ba?o ch?t l???ng sa?n ph?m, l?y uy ti?n, s?? t?n tm phu?c vu? va? tra?ch nhi?m v??i kha?ch ha?ng la?m ph??ng chm hoa?t ??ng, ma? h?n 10 n?m qua Th??i ?a?i ?a? lun ???ng v??ng va? pha?t tri?n.

Sa?n ph?m cu?a Th??i ?a?i lun ?a?t Cu?p va?ng va? Huy ch??ng va?ng trong ca?c ky? tham gia Tri?n la?m H?i ch?? Th??ng Ma?i Qu?c T? nh?:

Huy ch??ng va?ng ch?t l???ng sa?n ph?m ta?i Tri?n la?m Th??ng ma?i Qu?c T? Saigon Expo 2002 cho sa?n ph?m loa thu?ng (BMB II) 150W.

Huy ch??ng va?ng ch?t l???ng sa?n ph?m ta?i Tri?n la?m Th??ng Ma?i Qu?c t? Saigon Expo 2002 cho sa?n ph?m khung treo tivi KTV 21-29T.

Cu?p va?ng Th??ng hi?u Vi?t Nam h?i nh?p Kinh t? Qu?c t? Saigon Expo 2004.

?? co? ????c nh??ng tha?nh qua? trn, ngoa?i nh??ng n? l??c cu?a t?p th? ca?c ky? s?, ky? thu?t vin cu?a Th??i ?a?i th??i gian qua, chu?ng ti ?a? nh?n ????c r?t nhi?u s?? quan tm, u?ng h? cu?a ca?c ??i ta?c, ba?n be?, c? quan ch??c n?ng ???c bi?t la? cu?a Quy? Kha?ch ha?ng g?n xa.

Xin ca?m ?n b??ng ca? t?m lo?ng va? s?? trn tro?ng.