Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

luoi-LTD-web
V?i ?u th? h?n 10 n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c m thanh, ??c bi?t l m?t trong nh?ng ??n v? ??u tin s? d?ng cc ch??ng trnh, ph?n m?m chuyn d?ng ?? thi?t k?, ?o ??c t?n su?t m thanh dng trong nh th?, cha, tr??ng h?c, qun bar do ?, Qu Khch hon ton yn tm khi ch?n Th?i ??i l ??n v? t? v?n, thi?t k?, thi cng h? th?ng m thanh cho nh x??ng, v?n phng, nh ring c?a mnh.
Bn c?nh ?, chng ti cn t? ho l ??n v? thi cng h? th?ng camera, bo chy, ch?ng tr?m cho nh?ng nh my, nh x??ng l?n nh?: Cng ty TNHH Royal Foods (Khu Cng nghi?p M? Tho, T?nh Ti?n Giang), Cng ty CP An L?c (KCN Tn T?o, P. Tn T?o A, Q. Bnh Tn), Chi C?c Thu? Qu?n 7, G?c Caf (Long Thnh, ??ng Nai), Cng ty TNHH Tri?u H?i (L Thi T?, Qu?n 10)

Ch?t l??ng, Uy tn, T?n tm l ph??ng chm ph?c v? c?a chng ti.

tu-van-thiet-ke-thi-cong-1     tu-van-thiet-ke-thi-cong-2     tu-van-thiet-ke-thi-cong-3