Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

thumb_linh-kien-bass-web
V?i ??i ng? k? s?, k? thu?t vin c tay ngh?, Th?i ??i ? s?n xu?t, l?p rp cc s?n ph?m loa mang nhn hi?u LTD v AudioDome. S?n ph?m ???c s?n xu?t trn dy chuy?n khp kn, nn m?i s?n ph?m xu?t x??ng ??u ??m b?o ch?t l??ng ?n ??nh v ??ng b?.
Cc s?n ph?m loa mang nhn hi?u LTD v AudioDome do Th?i ??i s?n xu?t ??u ? ???c ??ng k b?o h? ki?u dng cng nghi?p t?i C?c S? h?u Tr tu?.
Ngoi ra, Th?i ??i cn nh?n s?n xu?t, l?p rp cc linh ki?n ?i?n t? theo yu c?u c?a khch hng.