Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

D?ch v?

thi-cong-web
Qu Khch s? hon ton yn tm khi s? d?ng cc d?ch v? b?o tr c?a Th?i ??i nh?: b?o tr h? th?ng bo chy ch?ng tr?m, h? th?ng camera, h? th?ng m thanh thng bo, m thanh h?i tr??ng, m thanh h?i ngh?, ...

Đọc thêm...

 

san-khau-web
Th?i ??i nh?n cho thu cc thi?t b? m thanh, nh sng ph?c v? cho cc ch??ng trnh ca nh?c, gameshow, event c?a cc Cng ty, khch hng v?i ch?t l??ng v chi ph c?nh tranh.

Đọc thêm...

 
 

ke-kieng-web
Trn 1.000.000 s?n ph?m khung treo, k? my ???c xu?t x??ng trong h?n 10 n?m qua, Th?i ??i ???c xem l ??n v? duy nh?t bn cc m?t hng khung treo ch?y nh?t t?i Tp.HCM. Qu Khch ch? c?n lin l?c qua ?i?n tho?i, s? c nhn vin c?a chng ti ??n l?p ??t t?n n?i theo yu c?u.

Đọc thêm...

 
 

thumb_linh-kien-bass-web
V?i ??i ng? k? s?, k? thu?t vin c tay ngh?, Th?i ??i ? s?n xu?t, l?p rp cc s?n ph?m loa mang nhn hi?u LTD v AudioDome. S?n ph?m ???c s?n xu?t trn dy chuy?n khp kn, nn m?i s?n ph?m xu?t x??ng ??u ??m b?o ch?t l??ng ?n ??nh v ??ng b?.

Đọc thêm...

 
 

luoi-LTD-web
V?i ?u th? h?n 10 n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c m thanh, ??c bi?t l m?t trong nh?ng ??n v? ??u tin s? d?ng cc ch??ng trnh, ph?n m?m chuyn d?ng ?? thi?t k?, ?o ??c t?n su?t m thanh dng trong nh th?, cha, tr??ng h?c, qun bar do ?, Qu Khch hon ton yn tm khi ch?n Th?i ??i l ??n v? t? v?n, thi?t k?, thi cng h? th?ng m thanh cho nh x??ng, v?n phng, nh ring c?a mnh.

Đọc thêm...