Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Coil c140Crossover DBX 223

Coil loa treble
Xem hình đầy đủ


Coil loa trebleGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- Tr? khng : 44.4 ohms
- Dy ??p .