Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Coil loa treble

Coil c140
Xem hình đầy đủ


Coil c140Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- T?: 140mm

- Voice coil : 45mm