Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Microphone EM3000C,D,MMicrophone LEZSH MP-02

Microphone LEZSH MP-01
Xem hình đầy đủ


Microphone LEZSH MP-01Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- C?n mircophone linh ho?t v?i vng ?n ch? th?
- Phm ?u tin cho microphone ch? t?a
- D?i t?n : 100Hz - 16KHz
- ?? nh?y : -30dB
- Ng?t t?m th?i ho?c v?nh vi?n mircophone ??i bi?u .


Xem thêm các mục


Micro khng dy (5)

Micro c dy (1)

Micro h?i th?o (9)