Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Microphone LEZSH MP-01Microphone LEZSH MP-05

Microphone LEZSH MP-02
Xem hình đầy đủ


Microphone LEZSH MP-02Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- C?n microphone linh ho?t v?i vng ?n ch? th?
- D?i t?n : 100Hz - 16KHz
- ?? nh?y : -30dB


Xem thêm các mục


Micro khng dy (5)

Micro c dy (1)

Micro h?i th?o (9)