Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Mixer DJ -DX626 BehringerMixer M 1202

Mixer M 1002
Xem hình đầy đủ


Mixer M 1002Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- 10CH
- 3 Tones ( high , mid , low )
- 14 Band equalizer
- Digital effect ( 16 programs )