Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Power Mixer PM 1602

Power Mixer PM 802
Xem hình đầy đủ


Power Mixer PM 802Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- 8CH, 300W x 2 (4ohms)
- 3 Tones (high, mid, low)
- 14 band equalizer
- Digital effect (16 program)