Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Smiths MA 2400Smiths MA 600

Smiths MA 5000
Xem hình đầy đủ


Smiths MA 5000Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m:

- 8 Ohm Stereo Power(RMS): 1000W x 2.
- 4 Ohm Stereo Power(RMS): 1700W x 2.
- 8 Ohm Bridge Power(RMS): 3400W (Amply cng su?t r?t l?n).
- Ch?t ti?ng hay, c l?c bass & trong khi ti?ng mid (trung) v treble (tone cao) l?i m?m m?i trong sng, khng kh c?ng , khng chi tai.
- ?y l m?t trong cc y?u t? ?nh gi ch?t l??ng amply
- THD: into 4 Ohm, 1KHz: <0.1%@1700W (?? mo m r?t th?p)
- Ng tn hi?u vo: 10K Ohm jack 6 ly v 20k Ohm cho jack canon.
- ?i?n p dao ??ng: 200V ~ 240V/ 50Hz 60Hz, c?u ch 20A.
- Thi?t k? qu?t gi?i nhi?t: cho php my ho?t ??ng ? c??ng ?? cao, lin t?c trong nhi?u gi?.
- M?ch protect r?t hi?u q?a(m?i knh): protect led. clip led. signal led, power led.
- Damping factor: >600.
- Kch th??c(HxWxD): 13.2x48.3x50.3cm.
- Tr?ng l??ng: 36kg.

Xu?t x?: RPC