Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Moving Head Wash Light BS-002PA1090

PA - 203XG
Xem hình đầy đủ


PA - 203XGGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- Mixer Echo Stereo Amplifier
- Chuyn dng cho KaraOke
- Cng su?t ra:180 + 180W ( 4 ohms )
- Cng su?t s? d?ng 8 Transitor
- Cng su?t ng ra: 180W+180W/4ohms.
- ?i?n p s? d?ng: 220Vol/AC/50-60Hz.
- Cng su?t tiu th?: 560W
- Tr?ng l??ng: 13kg
- Kch th??c ( WxDxH ): 420x370x140
- T? l? mo hi: 0.05% ( 1KHz )
- ?p ?ng t?n: 10 - 30KHz
- T? s? tn hi?u trn nhi?u: 60dB
- ?i?n p ng vo Mic: 10mV
- ?i?n p ng ra Mic 1.2: 200mV
- ?i?n p tn hi?u ng ra: 1V
- ?i?n p tn hi?u ng ra ph?: 1V