Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Loa Karaoke TS990


Xem hình đầy đủ
Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- ?i?n p ???ng dy : 100V ho?c 70V .
- Tr? khng trung bnh : V?i 100V Line : 15W ,10W 5W, 3W ; V?i 70V Line: 15W, 7.5W,5W, 2.5W, 1.5W .
- Nhi?t ?? ho?t ??ng -20C ??n 55C.
- Ph?n loe: nhm , tr?ng nh?t , ph? b?t
- Ph?n ph?n x? v ph?n ph? pha sau : nh?a ABS , tr?ng nh?t.
- Tr?ng l??ng: 1kg
- Nh? , ti?n s? d?ng v di chuy?n