Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Loa Active MFA12Loa AudioDome 3.2


Xem hình đầy đủ
Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- ?i?n p ???ng dy : 100V ho?c 70V .
- ?i?n tr? khng trung bnh : V?i 100V Line 6 W
- Nhi?t ?? ho?t ??ng -20C ??n 55C