Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Micro EW182 G2Micro IMod D80

Micro EW3032
Xem hình đầy đủ


Micro EW3032Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- T?n s? UHF .
- S? d?ng pin s?c g?n li?n trong micro
- Th?i l??ng s? d?ng lin t?c trong 5 gi?