Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
H?ng nh?a H2828K? treo LCD FS 8880

Jarguar PA-203N
Xem hình đầy đủ


Jarguar PA-203NGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng s? k? thu?t :
- Cng su?t ng ra: 150W x 2CH(300W/4?) , PWM D class, Full Bridge
- Di t?n s? ?p ?ng: 20Hz ~ 20KHz (1dB)
- T? l? t?p m: 0.1% (Full Rang Frequency) 150W RMS
- ?? nh?y k?t n?i bn ngoi: 200mV
- Ng vo k?t n?i bn ngoi: 4 ng vo cho micro (2 tr??c, 2 sau) , 2 ng vo m thanh stereo (A/B)
- Hi?u ?ng: 2 ch? ??: Reverb, Echo Delay
- Cng su?t tiu th? ?i?n: 340 Watts
- Kch th??c: 420 (Ngang) x 127 (Cao) x 330 (Su)
- Tr?ng l??ng: 8.4 Kg


Xem thêm các mục


m thanh sn kh?u (18)

m thanh Karaoke (11)

m thanh thng bo (7)

Micro (12)