Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
MG24.14FX

Meteor guns D-A016
Xem hình đầy đủ


Meteor guns D-A016Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- Ngu?n : 220V/110V, 50-60Hz
- Kch th??c : 300 x 200 x 100mm
- Tr?ng l??ng : 2.9kg

Xu?t x?: China