Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Moving Head Light 1200W BS-001Moving Head Spot LS-250A

Moving Head Light 575W (Spot) BS-005
Xem hình đầy đủ


Moving Head Light 575W (Spot) BS-005Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- Ngu?n: 220V/50Hz
- ?n : MSR 575W/2
- ?i?u khi?n tn hi?u: DMX 512
- ?i?u khi?n knh: 16CH
- Kch th??c: 550 x 540 x 670mm
- Motors: 16
- Tr?ng l??ng: 40kg

Xu?t x?: China