Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Moving Head Spot LS-575CPA - 203XG

Moving Head Wash Light BS-002
Xem hình đầy đủ


Moving Head Wash Light BS-002Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- Ngu?n: 220V/50Hz
- ?n: MSI 1200W/GS
- Cng su?t: 1400W
- Knh: 16CH
- Kch th??c: 585 x 480 x 840mm
- Motors: 10
- Tr?ng l??ng: 52kg

Xu?t x?: China