Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Camera Sea 9009HZCamera VG-ASO32IR40M-V

Camera Secam SC-830M/C
Xem hình đầy đủ


Camera Secam SC-830M/CGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- C?m bi?m hnh ?nh : 1/3 Sony CCD
- ?? phn gi?i : 520 TV lines(day)/650 TV lines(Night)
- ?? nh?y sng: 0.1Lux (IR ON)
- ?i?n p s? d?ng: 12V DC
- Hng s?n xu?t : Secam


Xem thêm các mục


Camera quan st (20)