Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Camera SC-R840 NCamera Sea 9009HZ

Camera Sea 8024
Xem hình đầy đủ


Camera Sea 8024Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

Camera h?ng ngo?i ngoi tr?i, quan st ngy v ?m
C?m bi?n hnh ?nh 1/3" SONY CCD Nextchip
?? phn gi?i : 600 TVLines
?ng knh : 6mm
2 big power IR LED
Hng s?n xu?t : Sea


Xem thêm các mục


Camera quan st (20)