Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Khung treo LCD FS8800Khung treo LCD LP6803

Khung treo LCD JY500
Xem hình đầy đủ


Khung treo LCD JY500Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- Treo LCD , Plasma t? 14 - 32"
- T?i tr?ng ??n 25kg
- Gc ?i?u ch?nh : +/- 150
- Gc ?i?u ch?nh ln xu?ng : 0 - 180
- S?n ph?m b?ng thp , s?n t?nh ?i?n , mu xm .


Xem thêm các mục


Khung treo LCD (20)

K? my (2)