Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Khung treo LCD JY500Khung treo LCD SD02

Khung treo LCD LP6803
Xem hình đầy đủ


Khung treo LCD LP6803Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- Treo LCD , Plasma t? 32 - 60"
- T?i tr?ng ??n 50kg
- Gc ?i?u ch?nh : -30/+150
- Gc xoay : 3600
- S?n ph?m b?ng thp , s?n t?nh ?i?n , mu xm .


Xem thêm các mục


Khung treo LCD (20)

K? my (2)