Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Khung treo LCD FS0032Khung treo LCD FS6906

Khung treo LCD FS6902
Xem hình đầy đủ


Khung treo LCD FS6902Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- Treo LCD t? 14 - 40"
- T?i tr?ng ??n 20kg
- Chi?u ngang co gin t? 40 - 275mm
- Gc xoay: 3600
- Gc ?i?u ch?nh: 0 - 200
- S?n ph?m b?ng thp, s?n t?nh ?i?n, mu ?en , treo tr?n.

Xu?t x?: TaiwanXem thêm các mục


Khung treo LCD (20)

K? my (2)