Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Khung treo ??u ??a


Xem hình đầy đủ
Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

-Ph h?p v?i t?t c? cc lo?i projector
- T?i tr?ng ??n 10kg
- Gc ?i?u ch?nh 0-300
- S?n ph?m b?ng thp, s?n t?nh ?i?n, mu tr?ng, treo tr?n.

Xu?t x?: TaiwanXem thêm các mục


Khung treo LCD (20)

K? my (2)