Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Micro IMod D80Micro sennhieser E828-S

Micro IMod MT260
Xem hình đầy đủ


Micro IMod MT260Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng s? k? thu?t :

- T?n s? ?p ?ng: 780 - 804.75, 805 - 829.75 MHz
- S? d?ng c?ng Balance & Unbalnce
- Pin: s? d?ng 2 pin AA, th?i l??ng 8 gi?.
- kh? n?ng chng h v lo?i b? feedback c?c t?t


Xem thêm các mục


Micro khng dy (5)

Micro c dy (1)

Micro h?i th?o (9)