Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Micro EW3032Micro IMod MT260

Micro IMod D80
Xem hình đầy đủ


Micro IMod D80Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng s? k? thu?t :

- T?n s? ?p ?ng: 518 - 554, 626 - 662 MHz
- S? d?ng c?ng Balance & Unbalnce
- Pin: s? d?ng 2 pin AA, th?i l??ng 8 gi?.
- kh? n?ng chng h v lo?i b? feedback c?c t?t


Xem thêm các mục


Micro khng dy (5)

Micro c dy (1)

Micro h?i th?o (9)