Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Micro IMod MT260Microphone BG8000-C-D

Micro sennhieser E828-S
Xem hình đầy đủ


Micro sennhieser E828-SGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- D?i t?n: 40 Hz - 16.000 Hz
- Ti?ng ht b?t nh?y, Mid-Low cao
- Ti?n ch khi s? d?ng cc lo?i amplifier karaoke c cng su?t trung bnh, cc dng loa thi?u loa Mid.
- khng kn b?t k? dn Karaoke no.
* Ch?t l??ng cao
* Thi?t k? cho karaoke.


Xem thêm các mục


Micro khng dy (5)

Micro c dy (1)

Micro h?i th?o (9)