Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
MG24.14FXMicro EW182 G2

Micro EW135 G2
Xem hình đầy đủ


Micro EW135 G2Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

T? ??ng l?a chon t?n s? v t? SET t?n s? mong mu?n
kh? n?ng chng h v lo?i b? feedback c?c t?t
Pin: s? d?ng 2 pin AA, th?i l??ng 8 gi?.
Nh? knh ch?n s?n 4 knh
Thay ??i 1440 t?n s? khc nhau v?i b?ng thng ch?nh s?a ty thch
Frequency Ranges: 518 - 554, 626 - 662 MHz
LCD bo t?n s? v Bo Pin
S? d?ng c?ng Balance & Unbalnce


Xem thêm các mục


Micro khng dy (5)

Micro c dy (1)

Micro h?i th?o (9)