Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
LEZSH MP-7015Loa Active MFA12

LEZSH MP-7016
Xem hình đầy đủ


LEZSH MP-7016Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- T?n s?: 40 Hz - 16.000 Hz
- Tr? khng: 200 ohms
- ?? nh?y: - 40db
- Ch? ?? ra: Balance / Unbalance output
- m thanh ra: 500 mV 200 ohms
- Ngu?n: AC220 V 50 Hz
- Chi?u di cp: 2.1m