Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Power Mixer PM 1002Power Mixer PM 1602

Power Mixer PM 1202
Xem hình đầy đủ


Power Mixer PM 1202Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- 12CH , 400W x 2 ( 4 ohms )
- 3 Tones ( high , mid , low )
- 14 Band equalizer
- Digital effect ( 16 programs )