Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
LEZSH MP-7015

Khung treo ??u ??a
Xem hình đầy đủ


Khung treo ??u ??aGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- Thch h?p v?i cc lo?i ??u ??a
- T?i tr?ng ??n 10 kg
- S?n ph?m b?ng thp , s?n t?nh ?i?n , mu ?en , treo k?t h?p v?i khung treo Tivi