Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
K? treo LCD FS 8880Khung Tivi treo t??ng

Khung Tivi treo tr?n
Xem hình đầy đủ


Khung Tivi treo tr?nGửi câu hỏi về sản phẩm này

* Thng s? k? thu?t:

* Treo tivi t? 14 - 17 inch
-T?i tr?ng ??n 45kg

* Treo tivi t? 21 25 inch
-T?i tr?ng ??n 75kg

* Treo tivi t? 29 34 inch
-T?i tr?ng ??n 90kg

- S?n ph?m b?ng thp, s?n t?nh ?i?n, mu ?en, treo tr?n .