In In
In
Khung treo LCD FS7031Khung treo LCD JY500

Khung treo LCD FS8800
Xem hình đầy đủ


Khung treo LCD FS8800Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- Treo Plasma t? 42 - 63"
- T?i tr?ng ??n 60kg
- S?n ph?m b?ng thp , s?n t?nh ?i?n , mu xm .